Michał Podolec

podatek od spadków

Właściwość urzędów skarbowych w sprawach podatku od spadku

Po ustaleniu prawa do spadku, czy to w drodze aktu poświadczenia dziedziczenia, czy to poprzez sądowe stwierdzenie nabycia spadku, z reguły koniecznym jest uregulowanie kwestii podatku od spadków. W zależności od konkretnej sytuacji, należy bądź złożyć we właściwym urzędzie skarbowym stosowną deklarację lub zgłoszenie nabycia spadku. Istotnym jest, by powyższe trafiło...

Continue reading...
podział spadku

Jak można podzielić spadek?

Dział spadku jest z reguły ostatnim etapem uregulowania sprawy spadkowej. W pierwszej bowiem kolejności, w ramach sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dochodzi do ustalenia: kto, po kim, w jakim udziale, i w jaki sposób dziedziczy (tj. czy wprost, czy z tzw. dobrodziejstwem inwentarza). Dopiero na etapie działu spadku istotnym jest co...

Continue reading...
stwierdzenie nabycia spadku

Jak uregulować prawa do spadku?

By móc legalnie rozporządzać majątkiem wchodzącym w skład spadku, w pierwszej kolejności koniecznym jest „urzędowe” ustalenie kręgu spadkobierców. Co do zasady na tym etapie postępowania, nie istotnym jest co wchodzi w skład masy spadkowej. Wyjątek stanowi gospodarstwo rolne, które w pewnych sytuacjach dziedziczyć mogą jedynie uprawnione osoby. Uzyskanie „urzędowego ustalenia spadkobierców”...

Continue reading...
Testament własnoręczny

Testament własnoręczny

By uregulować kwestie spraw majątkowych na wypadek swej śmierci, należy sporządzić stosowny testament. Materię tą, reguluje ustawa kodeks cywilny. Wbrew obiegowym opiniom, by sporządzić ważny i skuteczny testament, nie musimy udawać się do notariusza, lub swą ostatnią wolę ogłaszać publicznie w obecności świadków. Jak bowiem stanowi art. 949 kodeksu cywilnego, „Spadkodawca...

Continue reading...