Testament własnoręczny

By uregulować kwestie spraw majątkowych na wypadek swej śmierci, należy sporządzić stosowny testament.

Materię tą, reguluje ustawa kodeks cywilny.

Wbrew obiegowym opiniom, by sporządzić ważny i skuteczny testament, nie musimy udawać się do notariusza, lub swą ostatnią wolę ogłaszać publicznie w obecności świadków.

Jak bowiem stanowi art. 949 kodeksu cywilnego, „Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.”.

Istotnym jest, by testament ów został sporządzony własnoręcznie w całości. Jeżeli bowiem testament ów napisany zostałby np. na komputerze, nawet gdyby zawierał autentyczny podpis spadkodawcy – będzie on testamentem nieważnym.

Ewentualny brak daty na testamencie, nie wywoła jednak jego nieważności, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.