Ubezwłasnowolnienie a testament

UBEZWŁASNOWOLNIENIE  A  TESTAMENT

 

Kwestia rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci prędzej czy później może znaleźć się w kręgu zainteresowań każdego z nas.  Już teraz warto wiedzieć, iż taką możliwość osobom fizycznym daje testament. Nie mniej jednak, czy każda osoba fizyczna posiada możliwość sporządzenia testamentu, który wywoła skutki prawne po jej śmierci, a tym samym wola testatora zostanie wykonana? Odpowiedź na to pytanie możesz poznać już teraz, zapoznając się z dalszą częścią tekstu.

Kto może sporządzić testament

Zgodnie z art. 944 § 1 Kodeksu Cywilnego sporządzić i odwołać testament może tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. A contrario, należy stwierdzić, iż dokonanie czynności sporządzenia testamentu przez osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, spowoduje, iż będzie on nieważny. Ponadto, warto podkreślić, iż sporządzenie testamentu, to czynność prawna, która bezwzględnie wymaga działania samego spadkodawcy, tym samym nie może tego dokonać  w jego imieniu przedstawiciel.

Sporządzenie testamentu a późniejsze ubezwłasnowolnienie…

O tym czy oświadczenie woli, a tym samym sporządzenie testamentu jest ważne decyduje chwila złożenia owego oświadczenia, a  zatem sporządzenia testamentu. Najczęściej będzie to dzień określony datą, która widnieje na testamencie.  Zgodnie z powyższym,  jeżeli testator w dniu sporządzenia testamentu posiadał pełną zdolność do czynności prawnych, pozostanie on ważny, nawet w przypadku późniejszego orzeczenia o jego ubezwłasnowolnieniu.

Sporządzenie testamentu przez ubezwłasnowolnionego

Sytuacja przedstawia się odmiennie w przypadku sporządzenia testamentu przez osobę ubezwłasnowolnioną. W konsekwencji pozbawienia jej, mocą orzeczenia sądowego, zdolności do czynności prawnych, traci ona jednocześnie uprawnienie do sporządzenia testamentu, który wywoływałby skutki prawne. Testament sporządzony przez osobę ubezwłasnowolnioną jest bezwzględnie nieważny!  W związku z powyższym, po śmierci spadkodawcy dziedziczenie następuje w oparciu o reguły dziedziczenia ustawowego.

Odwołanie testamentu przez osobę ubezwłasnowolnioną

Jak wskazuje na to brzmienie art. 944 § 1 Kodeksu Cywilnego, testament może odwołać tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. W związku z powyższym, osoba ubezwłasnowolniona nie może odwołać testamentu, z uwagi na brak zdolności do czynności prawnych.