Właściwość urzędów skarbowych w sprawach podatku od spadku

Po ustaleniu prawa do spadku, czy to w drodze aktu poświadczenia dziedziczenia, czy to poprzez sądowe stwierdzenie nabycia spadku, z reguły koniecznym jest uregulowanie kwestii podatku od spadków.

W zależności od konkretnej sytuacji, należy bądź złożyć we właściwym urzędzie skarbowym stosowną deklarację lub zgłoszenie nabycia spadku.

Istotnym jest, by powyższe trafiło do właściwego urzędu skarbowego.

Jak ów właściwy urząd skarbowy ustalić?

Materię tą reguluje stosowne rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych.

Zgodnie z paragrafem 7 tego rozporządzenia:

§ 7.1. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn ustala się:
1) w sprawach dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, zachowku:
a) jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego – według miejsca położenia nieruchomości,
b) jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione w lit. a i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego – według miejsca położenia nieruchomości,
c) w przypadkach innych niż wymienione w lit. a i b – według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca jego pobytu;”