Ubezwłasnowolnienie a testament

UBEZWŁASNOWOLNIENIE  A  TESTAMENT   Kwestia rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci prędzej czy później może znaleźć się w kręgu zainteresowań każdego z nas.  Już teraz warto wiedzieć, iż taką możliwość osobom fizycznym daje testament. Nie mniej jednak, czy każda osoba fizyczna posiada możliwość sporządzenia testamentu, który wywoła skutki prawne po jej...

Continue reading...
podatek od spadków

Właściwość urzędów skarbowych w sprawach podatku od spadku

Po ustaleniu prawa do spadku, czy to w drodze aktu poświadczenia dziedziczenia, czy to poprzez sądowe stwierdzenie nabycia spadku, z reguły koniecznym jest uregulowanie kwestii podatku od spadków. W zależności od konkretnej sytuacji, należy bądź złożyć we właściwym urzędzie skarbowym stosowną deklarację lub zgłoszenie nabycia spadku. Istotnym jest, by powyższe trafiło...

Continue reading...
odrzucenie spadku

Czy odrzucenie spadku z długami jest konieczne?

Nabycie spadku Śmierć osoby powoduje otwarcie spadku, który staje się przedmiotem dziedziczenia przez spadkobierców. Nabycie spadku może się łączyć z nabyciem aktywów, ale może również skutkować nabyciem pasywów tj. długów. Przejęcie długów po spadkodawcy nie jest jednak sytuacją bez wyjścia, która miałaby doprowadzić spadkobiercę na skraj bankructwa. Najskuteczniejszym działaniem w takiej...

Continue reading...
podział spadku

Jak można podzielić spadek?

Dział spadku jest z reguły ostatnim etapem uregulowania sprawy spadkowej. W pierwszej bowiem kolejności, w ramach sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dochodzi do ustalenia: kto, po kim, w jakim udziale, i w jaki sposób dziedziczy (tj. czy wprost, czy z tzw. dobrodziejstwem inwentarza). Dopiero na etapie działu spadku istotnym jest co...

Continue reading...
stwierdzenie nabycia spadku

Jak uregulować prawa do spadku?

By móc legalnie rozporządzać majątkiem wchodzącym w skład spadku, w pierwszej kolejności koniecznym jest „urzędowe” ustalenie kręgu spadkobierców. Co do zasady na tym etapie postępowania, nie istotnym jest co wchodzi w skład masy spadkowej. Wyjątek stanowi gospodarstwo rolne, które w pewnych sytuacjach dziedziczyć mogą jedynie uprawnione osoby. Uzyskanie „urzędowego ustalenia spadkobierców”...

Continue reading...
Testament własnoręczny

Testament własnoręczny

By uregulować kwestie spraw majątkowych na wypadek swej śmierci, należy sporządzić stosowny testament. Materię tą, reguluje ustawa kodeks cywilny. Wbrew obiegowym opiniom, by sporządzić ważny i skuteczny testament, nie musimy udawać się do notariusza, lub swą ostatnią wolę ogłaszać publicznie w obecności świadków. Jak bowiem stanowi art. 949 kodeksu cywilnego, „Spadkodawca...

Continue reading...
wydziedziczenie alkoholika

Wydziedziczenie syna alkoholika

Wydziedziczenie oznacza pozbawienie prawa do zachowku. Co do zasady, mieści to w sobie również wyłączenie od dziedziczenia ustawowego. Jeżeli spadkodawca w swoim testamencie dokona jedynie wydziedziczenia, to czynność będzie miała skutek testamentu negatywnego. Zachowek stanowi formę ochrony rodziny po śmierci spadkodawcy, jego przyznanie ma więc wydźwięk moralny. Niestosownym wydaje się przyznanie...

Continue reading...